Lee and Li's Talk -Development in wake of Mayo

名称: Lee and Li's Talk -Development in wake of Mayo
日付: 2013/09/26 (四) 12:15 - 13:45
会議会場: 本所大會議室(新竹市科學園區工業東二路一號五樓)
連絡窓口: 陳昱伶小姐 03-5799911 分機224


‧注意事項:

傳真:03-5780018
* 由於座位有限,若同一單位之報名人數超過兩人,本所可能需要予以協調,尚請見諒。